Koncesje, uprawnienia, licencje

koncesje

 

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej związane są z koniecznością posiadania specjalnej koncesji lub zezwolenia na ich prowadzenie. O odpowiednią koncesję musimy ubiegać się, gdy chcemy prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • wytwarzania i obrótu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrótu paliwami i energią;
 • ochrony osób i mienia;
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
 • przewozów lotnicze.

Koncesji na prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej udziela ministerstwo, urząd lub starostwo w którego obszarze kompetencji znajduje się dana działalność gospodarcza. I tak, jeśli chcemy założyć nowe tanie linie lotnicze – powinniśmy zwrócić się o koncesję do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Koncesje udzielane są na czas określony (od 2 do 50 lat) i są najczęściej związane z opłatami. Koncesja możne zostać ograniczona, można ją również utracić na przykład na skutek nieuiszczenia opłaty w określonym terminie lub naruszenia prawa.

 

Dziedziny należące do działalności regulowanej:
 • prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
 • zawody prawnicze, praktyka notarialna, doradcy podatkowi, biegli ewidenci
 • prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania
 • organizacja wyścigów konnych
 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego
 • usługi detektywistyczne
 • konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin
 • obrót materiałem siewnym
 • wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
 • działalność telekomunikacyjna
 • organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę)
 • świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą
 • prowadzenie kantoru
 • prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
 • działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów
 • organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego

 

Dziedziny wymagające uzyskania licencji:
 • wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami
 • prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

 


Dołącz do społeczności mikroprzedsiębiorców. Otwórz i rozwijaj swoją firmę z mikroFirmy.pl

Jesteśmy częścią BRE Bank SA

 

powered by Intercon