Podatki płacić trzeba. Ale jak?

8  

W życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki - mawiał Beniamin Franklin. Częścią dochodów z fiskusem dzielą się największe korporacje i mikroprzedsiębiorcy. Ci drudzy nie mogą jednak liczyć na wsparcie armii księgowych i prawników, dlatego ważne jest, by już na starcie wybrać odpowiedni sposób opodatkowania.

 

Forma rozliczania podatków ma wpływ nie tylko na wysokość odprowadzanych podatków, ale również na rodzaj i zakres prowadzonej księgowości.

Pamiętajmy, że zmiany formy opodatkowania można dokonywać raz do roku - na początku roku podatkowego.
Wybór sposobu opodatkowania jest uzależniony od rodzaju działalności, wielkości prognozowanych przychodów, chęci korzystania z ulg podatkowych czy rozliczania z małżonkiem. Przyjrzyjmy się, jakie możliwości mają przedsiębiorcy.

 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Przedsiębiorca płaci podatek według obowiązującej skali podatkowej (18% lub 32% dochodu). Posiadając odpowiednią wiedzę możemy przystąpić do szczegółowej analizy form opodatkowania przysługującym osobom fizycznym uwzględniajacą:

 • możliwość potrącania kosztów uzyskania przychodów
 • możliwość korzystania z ulg podatkowych
 • możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • po przekorczeniu dochodów w wysokości 85 528 zł podatek 32% od nadwyżki

  

Stawka jednolita (podatek liniowy)

Przedsiębiorca płaci podatek od osiągniętego dochodu według obowiązującej skali podatkowej (obecnie 19% dochodu).

 • rozwiązanie korzystne dla firm, które spodziewają się dużych dochodów (stała stawka podatkowa, niezależnie od wielkości dochodu)
 • brak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych (np. ulgi na dzieci, internetowej czy ulgi rehabilitacyjnej) czy też wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • osoby, które rezygnują z etatu na rzecz własnej firmy i chcą nadal świadczyć usługi byłemu pracodawcy, nie mogą rozliczać się stawką jednolitą w pierwszym roku od startu działalności

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to rodzaj uproszczonej formy rozliczenia podatku dochodowego - mogą z niej skorzystać podmioty, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą (również w formie spółki).
Firmy rozliczające się w tej formie płacą podatek od wpływów wygenerowanych ze sprzedaży towarów i usług, które nie zostały pomniejszone o koszty uzyskania przychodu. Przychód może zostać pomniejszony o:

 • wybrane składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • wydatki rehabilitacyjne
 • darowizny

Ryczałt ewidencjonowany wymaga, aby przedsiębiorcy prowadzili uproszczoną księgowość w postaci ewidencji przychodów. Prowadzą ją oddzielnie na każdy rok podatkowy. W ewidencji należy wykazać przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie wymaga się uwzględniania w niej kosztów, gdyż nie jest to brane po uwagę przy ustalaniu wysokości podatku.

Ryczałt to forma rozliczenia dla podatników, którzy rozpoczną swoją działalności w trakcie roku podatkowego i - bez względu na wysokość przychodów - nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej.
Według zasad ryczałtowych nie mogą być opodatkowane przychody osób opłacających podatek w formie karty podatkowej - listę można znaleźć w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

O fakcie rozpoczęcia / zmiany rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego należy złożyć we właściwym US oświadczenie na piśmie:

 • maksymalnie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, jeśli podatnik zaczyna się rozliczać ryczałtowo od początku danego roku
 • w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu w przypadku, gdy podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego
 • jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki, oświadczenie powinni złożyć wszyscy wspólnicy, każdy do właściwego im pod względem miejsca zamieszkania urzędu skarbowego.

Jeśli podatnik rozpocznie działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i nie zdąży złożyć oświadczenia wg powyższych ustaleń, powinien założyć właściwe księgi i opłacić podatek na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Niższe stawki podatkowe (dla osób mogących rozliczać się ryczałtowo):

 • 20% (wybrane wolne zawody)
 • 17% (niektóre usługi niematerialne, m.in. wynajem samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym)
 • 8,5% (działalność usługowa, w tym gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%)
 • 5,5% (działalność wytwórcza i budowlana)
 • 3% (działalności gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, działalność usługowa w zakresie handlu)

 

  Karta podatkowa

  Uproszczona forma podatkowa została stworzona z myślą o niewielkich firmach usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych, prowadzących takie usługi jak tapicerstwo, krawiectwo, usługi taksówkowe, szewstwo, fryzjerstwo oraz osobach reprezentujących wolne zawody. Stawka podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby mieszkańców w miejscowości, gdzie ta działalność jest wykonywana i ilości zatrudnionych pracowników.

 • przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji podatkowej
 • brak możliwości korzystania z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych), zatrudniania na umowę o dzieło, zlecenie
 • brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu czy wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem

Jesteśmy częścią BRE Bank SA

 

powered by Intercon